پاکت

دسته بندی های فروشگاه

 1. پوشه
 2. پاکت
 3. اکسپندینگ
 4. کلیربوک
 5. کلاسور
 6. طلق
 7. کیف
 8. زیر دستی
 9. جعبه های بایگانی
 10. دیوایدر (جدا کننده)
 11. زونکن